IEEE Singapore Section Past Chairman

Year(s) Section Chairman Year(s) Section Chairman
2017 S.K. Sahoo 1993 – 1995 Lawrence W.C. Wong
2015 – 2016 A. Alphones 1991 – 1992 Philip Chin
2013 – 2014 Rajnish Gupta 1989 – 1990 Low Teck Seng
2011 – 2012 Don Mahinda Vilathgamuwa 1988 Lim Khiang Wee
2009 – 2010 So Ping Lam 1986 – 1987 Jacob Phang
2007 – 2008 Lalit Kumar Goel 1984 – 1985 Chua Soo Jin
2006 Tan Cher Ming 1982 – 1983 Liew Ah Choy
2005 Tseng King Jet 1981 Chan Heng Choon
2004 Sanjib Kumar Panda 1979 Kam Chai Heng
2003 Adrian D. Cheok 1980 Lam Choo Phui
2001 – 2002 A. Rahim Leymen 1978 Peter Pang
2000 Dapeng Tien 1996 – 1997 Daniel Tan
1998 – 1999 Yung C. Liang